Events / Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Så kan I godt sætte kryds i kalenderen!
 
Onsdag d. 26. februar fra kl. 19-20.30 holder vi generalforsamling
i Royal Stage (FrederiksborgCentret) for alle vores medlemmer.
 
Det er her, du har mulighed for at høre mere om foreningens arbejde og komme med ris, ros og input til den fremtidige drift og til hold i foreningen.

Det er også her, du kan stille op til bestyrelsen, hvis du er frisk på at være med til at forme byens bedste gymnastikforening!

Vi glæder os meget til at se så mange af jer som muligt!

Alle medlemmer er velkomne. Forældre eller værge til medlemmer under 15 år er ligeledes velkomne, og efter vedtægterne har de stemmeret og kan vælges til bestyrelsen på vegne af deres børn. Hvert forældrepar eller værge har én stemme uanset antallet af børn.
 
Der skal i år vælges ny formand, da Janni Jensen-Dahm ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen anbefaler Karin Riise Nielsen som ny formand, og vi håber at I vil komme og støtte op om dette kadidatur.
 
Skulle der være andre, der ønsker at stille op som formand eller til en af de øvrige poster i bestyrelsen, er I meget velkomne! Vi vil gerne høre fra eventuelle kandidater inden generalforsamlingen.
For at høre nærmere om formandsposten eller bestyrelsesarbejdet kan I kontakte os via hgi@hotmail.dk.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge.

4. Behandling af indkomne forslag
Ændring og rettelser af vedtægter.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

7. Valg til bestyrelsen
Valg af formand: Janni Jensen-Dahm ønsker ikke genvalg som formand, bestyrelsen indstiller Karin Riise Nielsen.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en vacant post.
Valg af 2 suppleanter, begge vacante
Valg af revisor: Thyra Dilling for 1 år

8. Eventuelt
HGI Gymnastik & Trampolin | CVR: 28 43 46 69  | Tlf.: 20 77 60 53 | formand@hgigym.dk