Navn og hjemsted 

Afdelingens navn: HGI Gymnastik og Trampolin, 
herefter benævnt: HGI gym er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. 
Stiftelsesdato: 11. januar 1937 

Hjemsted: Hillerød Kommune 

§1 Formål 
HGI gym’s formål er at fremme interessen for at dyrke gymnastik og spring på stortrampolin på alle niveauer i Hillerød. 

HGI gym skal i samarbejde med HGI og dennes øvrige afdelinger aktivt deltage i arbejdet med at udvikle, vedligeholde og, så optimalt som muligt, udnytte de faciliteter der af Hillerød Kommunen stilles til rådighed for afdelingens idrætsudøvere. 

HGI gym skal i samarbejde med HGI og dennes øvrige afdelinger bestræbe sig på at udvikle fællesskab og hjælpsomhed i forbindelse med aktiviteter der gavner afdelingen og HGI’s andre afdelinger skabe de bedst mulige fysiske, sociale og administrative rammer i forbindelse med udøvelse af idrætsaktiviteter medvirke til rekruttering og udvikling af leder- og træner ressourcer styrke den gensidige respekt og interesse for HGI’s og dennes afdelingers aktiviteter tilbud fra organisationer og det offentlige udnyttes optimalt afdelingens deltagelse i den lokale debat om udviklingen af idrætten i Hillerød, forgår på et kvalificeret grundlag. 

§2 Afdelingsstruktur 
HGI gym er selvstændig afdeling i HGI med egne vedtægter, og har ansvaret for den daglige ledelse samt økonomi og regnskab. 

HGI varetager, efter opdrag fra HGI’s bestyrelse, opgaver som er af fælles interesse for HGI’s afdelinger, herunder koordineringen af kontakten til de relevante interessegrupper og kontaktflader i øvrigt. 

Afdelingsformanden eller undtagelsesvis dennes stedfortræder er medlem af HGI’s bestyrelse. 

Afdelingen kan endvidere deltage i de udvalg eller selvstyrende enheder, hvor afdelingen har interesser, og som HGI’s bestyrelse måtte beslutte at oprette. 

Afdelingen skal anvende det fælles logo i sin kommunikation, i sit præsentationsmateriale og på sine klub- og spilledragter. 

Afdelingen kan, til HGI, indstille medlemmer til modtagelse af HGI’s og Hillerød Kommunes hædersbevisninger. 

HGI gym er selvstændigt medlem af følgende specialforbund: 

DGF, Danmarks Gymnastik Forbund Gennem HGI er afdelingen tilsluttet: 

DIF, Dansk Idrætsforbund gennem de enkelte idrætsafdelingers specialforbund DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger HSI, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Som medlem af HGI er afdelingen forpligtet til at udlevere kopi af sit medlemskartotek til HGI’s bestyrelse på opfordring fra forretningsudvalget. Afdelingen er ligeledes forpligtet til at invitere forretningsudvalget i HGI til afdelingens generalforsamling. De fremmødte forretningsudvalgsmedlemmer har taleret. 

Såfremt HGI gym ikke kan etablere en funktionsdygtig bestyrelse, kan HGI nedlægge afdelingen. 

Hvis afdelingen udmeldes eller ekskluderes af HGI, skal afdelingen give afkald på HGI-navnet, herunder bortfjerne logo o.l. på klub- og spilledragter m.m. 

§3 Medlemmer 
Som aktivt medlem kan optages enhver, som ønsker at dyrke gymnastik og spring på stortrampolin. 

Kvittering for betalt kontingent er at betragte som medlemskort. 

Medlemmer i HGI gym er ligeledes medlemmer af HGI og har møde- tale- og stemmeret på HGI’s generalforsamling på samme vilkår som på afdelingens generalforsamling. 

§4 Indmeldelse 
 
Indemeldelse og betaling skal ske via HGI gym’s hjemmeside

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog betragtes de første 2 uger i sæsonen som prøvetid. Det samme gælder for tilmelding i en igangværende sæson. 

§5 Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske via HGI gym’s hjemmeside, senest 5 dage efter prøvetidens udløb.
Medlemmernes oplysninger gemmes i op til 3 år efter kalenderåret for medlemskabets ophør.

§6 Kontingent 
Afdelingsbestyrelsen udarbejder budget og fastsætter kontingent. 
Kontingentforslag skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling. 
Indbetalingsterminer fastlægges af afdelingsbestyrelsen. 

§7 Restance 

Betaling sker ved tilmelding. Kontingentet skal være betalt inden deltagelse på et hold.

§8 Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod HGI gym’s vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 

§9 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er HGI gym’s øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af februar måned. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering i den lokale presse og/eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Alle afdelingens medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen. 
Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år overgår stemmeret og valgbarhed til pågældende forældre/værge. Uanset antallet af børn har hvert forældrepar/værge kun én stemme. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. 
En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 

§10 Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

 

§11 Generalforsamlingens ledelse 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Ændring af vedtægter kræver foreningsbestyrelsens efterfølgende godkendelse, der skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Vedtægtsændringer træder i kraft efter førstkommende HGI bestyrelsesmøde, hvor ændringerne godkendes. 
Såfremt HGI’s bestyrelse ikke kan godkende de af afdelingen vedtagne vedtægtsændringer, optages forhandling mellem HGI’s bestyrelse og afdelingen. 
I tilfælde af fortsat uenighed mellem parterne forelægges ændringerne for en HGI’s generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for forslaget. 
Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingent restance i afdelingen. 
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referat godkendes og underskrives af dirigent og referent. 

§12 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling, med motiveret dagsorden, kan til enhver tid indkaldes af afdelingsbestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for afdelingsbestyrelsen fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 
Mellem to generalforsamlinger skal der være mindst 14 dage. 
Der gælder samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamling som for den ordinære generalforsamling. I tilfælde af opløsning af afdelingen henvises til § 20. 

§13 Afdelingsbestyrelse 
Afdelingsbestyrelsen er HGI gym’s daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. 
Afdelingsbestyrelsen består af mindst en formand, en kasserer og 5 medlemmer. Generalforsamlingen kan beslutte midlertidigt at udvide bestyrelsen med op til to medlemmer.
Valgperioden er to år. For midlertidige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgperioden et år.
Formanden og 2 faste ’bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og 3 faste bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 
Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte relevante udvalg. 
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Afdelingsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden eller dennes stedfortræder, er tilstede. 
Der tages referat af afdelingsbestyrelsens møder. 

§14 Tegningsregler 
Ved økonomiske dispositioner til og med kr 25.000,00 tegnes af enten formand eller kasserer. 
Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000,00 tegner formand og kasserer i fællesskab eller hver for sig med et andet bestyrelsesmedlem. 
Afdelingens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke, undtagen i forbindelse med grov uagtsomhed, personligt for de af afdelingen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene HGI gym hæfter med dens respektive formue. 

§15 Økonomi og regnskab 
HGI gym’s regnskabsår er kalenderåret. 
HGI gym har selvstændigt regnskab og økonomisk hæftelse, der er adskilt fra HGI’s og dennes andre afdelingers samt selvstyrende enheders regnskaber og økonomiske hæftelser. 
Afdelingen skal senest 30 dage før regnskabsårets start fremsende budget for næste års aktiviteter til HGI’s kasserer. 
Afdelingen skal senest 1. marts, fremsende revideret regnskab til HGI’s kasserer. 
Derudover påhviler det afdelingen på HGI’s bestyrelsesmøder halvårligt at orientere skriftligt om udviklingen i afdelingens økonomi. 
Afdelingen er forpligtiget til at betale kontingent til HGI, fastsat af HGI’s generalforsamling. 
Hvis afdelingens bestyrelse økonomisk handler groft uforsvarligt, skal HGI’s bestyrelse have mulighed for at informere alle afdelingens medlemmer om forholdene med henblik på at rette op på disse. 

§16 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. 
Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning 

§17 Særlige forhold 
HGI gym’s bestyrelse skal én gang årligt tage stilling til, om medlemmer af afdelingen eller medlemmer af én af HGI’s andre afdelinger skal indstilles til at modtage HGI’s hæderstegn, Guldnålen. 
Afdelingens bestyrelse indstiller ligeledes, til HGI, kandidater til særlige HGI priser, priser i Hillerød Kommune eller andre priser. 

§18 Udmelding af HGI 
Hvis HGI gym ønsker at udmelde sig af HGI, kræver det en vedtagelse på en afdelings generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 
Når udmeldelsen er godkendt af 2/3 af HGI bestyrelsens fremmødte medlemmer kan udmeldelsen effektueres. 
Hvis udmeldelse ikke godkendes kan HGI gym forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i HGI med anmodning om godkendelse af udmeldelsen. Denne kan effektueres hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for. 
Ved udmeldelse skal HGI gym give afkald på HGI-navnet (med og uden forkortelser) samt bortfjerne logo på klub- og spilledragter o.l. Med hensyn til afdelingens aktiver optages forhandling parterne imellem, dog er afdelingen som minimum forpligtet til at indfri samtlige sine gældsposter i HGI. 

§19 Eksklusion 
Hvis en afdeling klart misligholder sine forpligtelser over for HGI kan afdelingen, efter indstilling fra et HGI bestyrelsesmedlem, ekskluderes af HGI. 
En eksklusion kræver godkendelse af 2/3 af de fremmødte medlemmer i HGI’s bestyrelse. 
HGI’s bestyrelse skal inden eksklusionen godkendes have mulighed for at informere alle afdelingens medlemmer om forholdene med henblik på at rette op på disse. 
Misligholdelse er fx vedholdende manglende betaling af kontingent eller manglende regnskabsaflæggelse til HGI, modarbejdelse af foreningens formål, betalingsstandsning eller konkursbegæring. 
Afdelingen kan få efterprøvet HGI’s bestyrelse afgørelse på førstkommende HGI generalforsamling, hvor eksklusionen endeligt vil blive effektueret såfremt mere end 50% af de afgivne stemmer bekræfter eksklusionen. 
Ved eksklusion skal HGI gym give afkald på HGI-navnet (med og uden forkortelser) samt bortfjerne logo på klub- og spilledragter o.l.. Med hensyn til afdelingens aktiver tilfalder de HGI. 

§20 Afdelingens opløsning 
For at kunne træffe beslutning om afdelingens opløsning kræves det at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. 
Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Beslutningen kræver fornyet godkendelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling hvor et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for forslaget. 
I tilfælde af afdelingens opløsning, skal dens formue og andre aktiver, der er i behold, tilfalde Foreningen (HGI). 


-------------------------------------------------------------------------------- 
Behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde 29 september 2019. Janni Jensen Dahm, formand HGI Gymnastik og trampolin, Karin Nielsen, dirigent 

Behandlet og godkendt på ordinær generalforsamling i HGI Gymnastik og Trampolin den 26. februar 2020. Karin Nielsen, formand HGI Gymnastik og trampolin Jørgen Nielsen, dirigent 

Behandlet og godkendt på ordinær generalforsamling den 26. maj 2021. Karin Nielsen, formand HGI Gymnastik og trampolin, Mia Andersen, dirigent